Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Δέν  ἔλαβες  ἐντολή  νά  κατηγορεῖς  τόν  τεμπέλη,  οὔτε  νά  ἐλέγχεις  τήν  κακία,  οὔτε νά  ὀνειδίζεις  τήν  ὀκνηρία,  ἀλλά  νά  ἀνακουφίζεις  τήν  πτωχεία,  νά  ἰατρεύεις  τήν  συμφορά,  νά  ἁπλώνεις  τό  χέρι  σου  καί  νά  σηκώνεις  ἐκείνους  πού  ἔχουν  πέσει.
Ἅγιος  Ἰωάννης   ὁ  Χρυσόστομος
Γιά  νά  ἀποκτήσεις  τήν  ὑπομονή  ὄχι  μόνο  πρέπει  νά  ἀγαπᾶς  μέ  τήν  καρδιά  σου   αὐτούς  πού  σέ  ἐνόχλησαν,  ἀλλά  καί  νά  λές  σ’ αὐτούς  λόγια  πραότητας  καί  ἀγάπης,  ἀλλά  καί  ἄν  μπορεῖς  καί  νά  τούς  ὑπηρετεῖς  ἀκόμα!
Ἅγιος  Νικόδημος  ὁ  Ἁγιορείτης
Ἀπό  τίς  24  ὧρες,  διάθεσε  τρία  μόνον  τέταρτα: 
Ἕνα  τέταρτο,  νά  σοῦ  μιλάει  ὁ  Θεός  μέσα  ἀπό  τήν  Ἁγία  γραφή.
Δεύτερο  τέταρτο,  νά  μιλᾶς  ἐσύ  στό  Θεό  μέσα  ἀπό  τήν  Προσευχή.
Τρίτο  τέταρτο,  νά  μιλᾶς  στούς  ἄλλους  γιά  τό  Θεό  μέσα  ἀπό  τό  χρέος  τῆς  Ἀγάπης.
Φθάνουν  αὐτά  τά  τρία  τέταρτα  τοῦ  χρόνου  γιά  νά  κερδίσεις  τήν  αἰωνιότητα.
Στήν  κολυμβήθρα  τοῦ  Σιλωάμ,  τά  παραλελυμένα  σώματα  τή  θεραπεία  τήν  εὕρισκαν  ὄχι  στά  γαληνεμένα  νερά  ἀλλά  στά  ταραγμένα. Ὅταν  ὁ  ἄγγελος  « ἐτάρασσεν  τό  ὕδωρ ».  Καί  στίς  ἀνθρώπινες  ψυχές  δέν  εἶναι  ἡ  ἀκύμαντη  καί  μαλθακή  ζωή,  ἀλλά  οἱ  θύελλες  καί  οἱ  δοκιμασίες,  πού  τίς  θεραπεύουν  καί  τίς  γιγαντώνουν. Οἱ  στιγμές  πού  ὅλα  γύρω  μας  « ταράσσονται ».
« Κύριε  ἐν  θλίψεσιν  ἐμνήσθημέν  Σου »
Ὅποιος  ἔνοιωσε  τίς  ἁμαρτίες  του,  εἶναι  ἀνώτερος  ἀπό  κεῖνον  πού  ἀνασταίνει  νεκρούς  μέ  τήν  προσευχή  του.
Ὅποιος  ἀναστενάζει  μιά  ὥρα  τήν  ἡμέρα  γιά  τή  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  του,  εἶναι  καλύτερος  ἀπό  κεῖνον  πού  ὠφελεῖ  ὅλο  τόν  κόσμο  μέ  τά  λόγια  του.
Ὅποιος  ἀξιώθηκε  νά  δεῖ  τόν  πραγματικό  ἑαυτό  του,  εἶναι  ἀνώτερος  ἀπό  ἐκεῖνον  πού  ἀξιώθηκε  νά  δεῖ  τούς  Ἀγγέλους.
Ἰσαάκ  ὁ  Σύρος
Οἷς  ὁ  Χριστός  πεπίστευται  ἐν  τούτοις  πᾶσα  τῶν  δαιμόνων  ἡ  πλάνη  κατήργηται˙  οἷς  δέ  ὁ  Χριστός  ἔτι  ἀπιστεῖται  ἐν  αὐτοῖς  ἐνεργοῦσιν  οἱ  δαίμονες  τήν  πλάνην.
Ἅγιος  Ἰουστῖνος